Stare a Nowe Przymierze w Biblii czyli zależności między dwoma Przymierzami.

Stare a Nowe Przymierze w Biblii czyli zależności między dwoma Przymierzami.

Stare a Nowe Przymierze w Biblii czyli zależności między dwoma Przymierzami.
Stare a Nowe Przymierze w Biblii czyli zależności między dwoma Przymierzami.
STARĘ I NOWE PRZYMIERZE
 
Stare a Nowe Przymierze w Biblii czyli zależności między dwoma Przymierzami.
 
 
 
Po PIERWSZE: W Starym Przymierzu zbawienie i właściwa relacja z Bogiem zależały od wiary wy­rażonej przez posłuszeństwo Bożemu Zakonowi i systemowi ofiarniczemu. 
 
Ofiary w STARYM TESTAMENCIE spełniały trzy podstawowe cele:
 
 (a) Uświadomiły ludowi Bożemu powagę grzechu. Grzech oddzielił grzeszników od świętego Boga i nie mogli oni pojednać się z Bogiem oraz otrzy­mać Bożego przebaczenia inaczej niż przez przelanie krwi (2Moj 12,3-14; 3Moj 16; 17,11; Hbr 9,22). 
 
(b) Przygotowywały Izraelowi drogę przyjścia do Boga w wierze, posłuszeństwie i miłości (por. Hbr 4,16; 7,25; 10,1). 
 
(c) Wskazywały albo zapowiadały (Hbr 8,5, 10,1) do­skonałą ofiarę Chrystusa za grzechy ludzi (por. J 1,29; 1P 1,18-19; zob. lMoj 12,3-14; 3Moj 16; zob. przypis do Ga 3,19).
 
Po DRUGIE: Jeremiasz prorokował, że w przyszłości Bóg zawrze ze swoim ludem nowe, lepsze Przymierze (Jr 31,31-34; por. Hbr 8,8-12). Nowe Przymierze jest lepsze od starego (por. Rz 7), ponieważ przynosi zupełne przebaczenie grzechów pokutującym (Hbr 8,12), czyni ich dziećmi Bożymi (Rz 8,15-16), daje im nowe serca i naturę, tak że mogą spontanicznie ko­chać Boga i okazywać mu posłuszeństwo (Hbr 8,10; por. Ez 11,19-20), wprowadza ich w bliską społeczność z Jezusem Chrystusem i Ojcem (Hbr 8,11) i dostarcza głębszych prze­żyć z Duchem Świętym (J1 3,1; Dz 1,5-8; 2,16-17.33.38-39; Rz 8,14-15.26).
 
Po TRZECIE: Jezus ustanowił Nowe Przymierze, inaczej Nowy Testament (oba pojęcia zawarte są w greckim słowie: diatheke), a jego niebiańska służba daleko przewyższa służbę kapłanów starotestamentowych. Nowe Przymierze to zgoda, obietnica, ostatnia wola i testament, określe­nie intencji udzielenia Bożego błogosławieństwa tym, którzy odpowiedzą Bogu w wierze i posłuszeństwie. Dokładnie rzecz biorąc, jest to Przymierze obietnicy dla tych, którzy przez wiarę przyjmują Chrystusa jako Syna Bożego, przyjmują jego obietnice i osobiście oddają się jemu i zobowiązaniom Nowego Przymierza.
 
a) Pozycja Jezusa Chrystusa, pośrednika Nowego Przymierza, (Hbr 8,6; 9,15; 12,24) wy­nika z jego odkupieńczej śmierci (Mt 26,28; Mk 14,24; Hbr 9,14-15; 10,29; 12,24). Obietni­ce i zobowiązania Nowego Przymierza zawarte są w całym Nowym Testamencie. Celem Nowego Przymierza jest (1) zbawić od winy i potępienia wszystkich, którzy wierzą w Chry­stusa i oddają swoje życie prawdom i zobowiązaniom Przymierza (Hbr 9,16—17; por. Mk 14,24; IKor 11,25) i (2) ukształtowanie ich w lud, który jest własnością Boga (Hbr 8,10; por. Ez 11,19-20; 1P 2,9).
 
b) Ofiara Jezusa jest lepsza niż ofiary Starego Przymierza, ponieważ była to dobrowolna i posłuszna ofiara sprawiedliwej istoty (Jezusa Chrystusa), a nie wymuszona ofiara ze zwierzęcia. Ofiara Jezusa i wypełnienie woli Bożej były doskonałe i dlatego otworzyły możliwość pełnego przebaczenia, pojednania i uświęcenia (Hbr 10,10.15-17).
 
c)  Nowe Przymierze można nazwać Nowym Przymierzem Ducha, gdyż to Duch Święty udziela życia i mocy tym, którzy przyjmują Boże przymierze (2Kor 3,1-6; )
 
Po CZWARTE: Wszyscy uczestniczący w Nowym Przymierzu przez Jezusa Chrystusa otrzymują jego błogosławieństwa i zbawienie tylko pod warunkiem, że trwają w wierze i posłuszeństwie.
 
Po PIĄTE: Wraz z nastaniem Nowego Przymierza, Stare Przymierze zostało przez Chrystusa uz­nane za przedawnione (Hbr 8,13). Nie znaczy to jednak, że Nowe Przymierze unieważnia ca­łość Starego Testamentu; dotyczy to jedynie Przymierza Mojżeszowego, w którym zbawie­nie osiągało się przez posłuszeństwo Zakonowi i system ofiarniczy. ST nie jest przestarzały; duża część objawienia ST wskazuje na Chrystusa. Ponadto ST jako natchnione Słowo Boże jest przydatny do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i wychowania w sprawiedli­wości.
 
(zob. artykuł NATCHNIENIE I AUTORYTET PISMA ŚWIĘTEGO, na www.MagisteriumPisma.pl )
 
„Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice." (Hbr 8,6)
 
Hbr 8-10 opisuje różnorodne aspekty Starego Przymierza, takie jak służba i rytuały ofiarnicze w świątyni; omawia różne pomieszczenia i przedmioty tego starotestamentowego cen­trum sakralnego.
 
Cel autora jest dwojaki:
1. przeciwstawienie służby najwyższego kapłana w ziemskim sanktuarium w czasie trwania Starego Przymierza, służbie Chrystusa jako naj­wyższego kapłana w niebiańskim sanktuarium w Nowym Przymierzu;
2. wykazanie, jak różne aspekty Starego Przymierza zapowiadają albo symbolizują służbę Chrystusa, tego któ­ry wprowadził Nowe Przymierze.
 
 
autor: Marek Kozlowski
 
 
Marek KozłowskiJest ewangelicznym badaczem kultów, sekt i nowych grup religijnych, takich jak ruch „Nowa Reformacja Apostolska”. Mam tytuł magistra chrześcijańskiej apologetyki na Uniwersytecie Biola w Południowej Kalifornii. Napisałem artykuły do ​​wielu publikacji drukowanych i internetowych, Christian Research Journal i Apologetics Index.

Marek Kozlowski is evangelical researcher of cults, sects, and new religious groups, such as the "New Apostolic Reformation" movement. I have a master's degree in Christian apologetics from Biola University in Southern California. I have written articles for numerous print and online publications,  the Christian Research Journal, and Apologetics Index.