Porównanie Biblii: Biblia Gdańska a Nowa Biblia Gdańska (różnice)

Porównanie Biblii: Biblia Gdańska a Nowa Biblia Gdańska (różnice)

Porównanie Biblii:  Biblia Gdańska a Nowa Biblia Gdańska (różnice)

Porównanie Biblii gdańskiej z Nową Biblią gdańską

Wybrane fragmenty ze Starego Testamentu

Biblia gdańska Nowa Biblia gdańska

2 Mojż. 20:12-15 „Czcij ojca twego i matkę twoję, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł.”

„Uszanuj twojego ojca i twoją matkę, aby się przedłużyły twoje dni na ziemi, którą ci da twój Bóg - WIEKUISTY. Nie zamorduj. Nie scudzołóż. Nie ukradnij.”

Hi. 1:6-7 „I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed Panem, że też przyszedł i szatan między nich. Tedy rzekł Pan do szatana: Skąd idziesz? I odpowiedział szatan Panu, i rzekł: Okrążałem ziemię, i przechadzałem się po niej.”

„Otóż pewnego razu się zdarzyło, że przybyli synowie Boscy, aby stawić się przed WIEKUISTYM, a pośród nich przybył też szatan. I WIEKUISTY zapytał szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział WIEKUISTEMU, mówiąc: Z wycieczki na ziemię oraz z przechadzki po niej.”

Pnp. 1:1-3 „Pieśń najprzedniejsza z pieśni Salomonowych. Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino. Dla wonności wyborne są maści twoje; imię twoje jest jako olejek rozlany; przetoż cię panienki umiłowały.”

„Najprzedniejsza pieśń Salomona. O, gdyby mnie pocałował jednym z pocałunków swych ust. Bowiem twoje pieszczoty są przyjemniejsze niż wino. Z powodu wonności rozkoszne są twe pachnidła; twoje imię jak rozlany olejek, i dlatego umiłowały cię dziewice.”

Ps. 23:1-2 „Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie. Na paszach zielonych postawił mię; a do wód cichych prowadzi mię.”

„Psalm Dawida. BÓG jest pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. Daje mi się wylegiwać na zielonych błoniach, do spokojnych wód mnie prowadzi.”

Wybrane fragmenty z Nowego Testamentu

Biblia gdańska Nowa Biblia gdańska

Mt. 5:3-4 „Błogosławieni ubodzy w duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smęcą; albowiem pocieszeni będą.”

„Bogaci żebrzący u Ducha, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Bogaci, którzy boleją, albowiem oni będą pocieszeni.”

Mt. 6:13 „I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.”

„i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Albowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.”

Mt. 16:18 „A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.”

„A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych i bramy Krainy Umarłych go nie przemogą.”

Mt. 28:19-20 „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.”

„Wyruszcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; ucząc ich zachowywać wszystko, tyle właśnie, ile wam poleciłem; a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca epoki. Amen.”

Hbr. 1:8-9 „Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.”

„Ale do Syna: Tron Twój , Boże, aż do porządku wieczności; a berło prawości – berłem Twojego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie; dlatego w obecności twych uczestników pomazał cię, Boże, Bóg twój, oliwą wielkiej radości.”

Obj. 22:14 „Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta.”

„Bogaci ci, którzy czynią jego polecenia, by ich siła była dzięki Drzewu Życia i by bramami weszli do miasta.”


Więcej porównań:

Biblia - Wybrany Fragment:  Łuk. 2,22


Biblia Gdańska: Gdy się też wypełniły dni oczyszczenia jej według zakonu Mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalemu, aby go stawili Panu,


Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Gdy też według Prawa Mojżesza minęły dni jej oczyszczenia, przynieśli go do Jerozolimy, aby stawić go przed Panem;


Biblia Warszawska: A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem,


Biblia Tysiąclecia: Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.

-----------------------------------------

 

 

Porównaj tłumaczenia wersetów z różnych Biblii:  tutaj