Królestwo Jezusa - Król i Panowanie

Królestwo Jezusa - Król i Panowanie

Królestwo Jezusa - Król i Panowanie

Jezus Chrystus zmartwychwstały wszedł do swego Królestwa. Przedtem jednak musiał wyjaśnić swym *świadkom, na czym polega natura tego Królestwa mesjańskiego, tak bardzo różnego od królestwa, na które czekali Żydzi: On wcale nie przychodzi po to, by przywrócić królestwo na korzyść Izraela (Dz 1,6); Jego Królestwo będzie wprowadzane przez głoszenie *Ewangelii (Dz 1,8). Jako Król jest On, według *nauczania wczesnochrześcijańskiego, które do Niego stosuje wypowiedzi proroków, Królem sprawiedliwości z Ps 45,7 (Hbr 1,8), Królem-Kapłanem z Psalmu Ps 110,4 (Hbr 7,1). Był nim w sposób tajemniczy od samego początku swojego życia na ziemi, jak to podkreślają ewangeliści, opisując historię Jego dziecięctwa (Łk 1,33; Mt 2,2). Lecz Jego Królestwo, „nie będąc z tego świata" (J 18,36) i nie mając przedstawiciela w żadnym monarsze ludzkim, któremu Jezus delegowałby swoją władzę, nie stanowi też żadnej konkurencji dla królów ziemskich. Chrześcijanie stają się poddanymi tego Królestwa, kiedy Bóg „uwalnia ich spod władzy ciemności i przenosi do królestwa umiłowanego swego Syna, w którym mają odkupienie" (Kol 1,13). Nie przeszkadza to jednak, że są następnie poddani władzy królów tego *świata i że im cześć oddają (1P 2,13; 1P 2,17), nawet jeśli ci królowie są poganami: wystarczy ażeby, jako depozytariusze *władzy, nie sprzeciwiali się duchowej władzy Jezusa. Dramat polega na tym, że owi królowie niekiedy sprzeciwiają się właśnie tej władzy Jezusa urzeczywistniając w ten sposób proroctwo z Psalmu Ps 2,2. Miało to miejsce podczas męki Jezusa (Dz 4,25nn). Zdarzało się to na przestrzeni dziejów wiele razy przedtem, kiedy królowie ziemscy, uprawiając nierząd z *Babilonem (Ap 17,2), któremu pozwalają nad sobą panować (Ap 17,18), uczestnicząc tym samym w królestwie szatańskim *Bestii (Ap 17,12), upojeni posiadaną *władzą, poczynają prześladować Kościół i jego synów, podobnie jak to czynił sam Babilon, upijający się krwią *męczenników Jezusa (Ap 17,6).

 

źródło:   https://biblia24.magisteriumpisma.pl/Biblia/slownik.html