Deklaracja Wiary

Nowy Testament uważamy za doskonały wyraz bożej woli i charakteru, objawionych w Jezusie Chrystusie. Listy Apostolskie sa dla nas wyrazem tego, co Chrystus dla nas uczynił oraz tego, co chce przez nas dokonać. (2 Tym. 3:16-17; Heb. 1:1-3; Jana 10:35; Mat. 5:19, 19:17; 1 Jana 2:3-4 )

Wierzymy, że Biblia jest księgą zainspirowaną przez Boga i powinna być odbierana jako autorytatywny zbiór zasad, regulujący życie wszystkich chrześcijan. Wierzymy, że teksty Pisma Świętego mogą być wypełnione a zawarte w nich przykazania nie powinny być łamane. Wierzymy, że Stary Testament był czymś w rodzaju cienia rzeczy przyszłych oraz lepszych.

 

Wiara w Boga

Wierzymy w konieczność posiadania przez chrześcijan wiary w Boga, opartej o Jego obietnice a ich wypełnienie zależy od Jego wierności. Powinniśmy mieć wiarę w Boga a nie we własną wiarę. Powinna polegać ona na przekonaniu, że Bóg dotrzymywał i dotrzymuje swojego słowa.(Mk 11:22-23; Heb. 6:1; 11:11; 2 Tym. 2:13)
 

Królestwo Boże

Wierzymy, że Jezus głosił i demonstrował Królestwo Boże i że jesteśmy powołani, by kontynuować Jego służbę i osiągać identyczne rezultaty. Wierzymy, że póki żyjemy powinniśmy przyczyniać się do rozszerzenia się Królestwa Bożego na Ziemi.(Mk 1:15, Ł 4:43; Ł 9: 60-10: 11, Dz 8:12, 19, 8; 20:25; 1 Ko 4:20; 2 Tes 1:. 5; Mt 25 : 19-23)

 

Łaska i pokuta z martwych uczynków

Wierzymy, że łaska, która przyszła przez Jezusa Chrystusa, dostępna jest dla wszystkich ludzi aż do końca świata, by mogli w Niego uwierzyć. Wierzymy, że jest ona zarówno zdolnością, jak i możliwością daną ludziom, by mogli pokutować i zwrócić się do Chrystusa, by Ten wymazał ich grzechy. Wierzymy, że pokuta z martwych uczynków polega również, na odwrócenie się od wszelkich działań, które mają na celu zasłużenie na boże zbawienie lub przychylność. (J 1:16, 17; Rz. 11:6; Heb 6:1; 9:14)
 

Służba

Wierzymy, że Bóg wyznaczył i ustanowił tych, których powołał i wyposażył ich do nadzorowania Ciała Chrystusa na Ziemi (kościoła). Wierzymy, że osoby powołane, mają za zadanie wyposażenie i zbudowanie świętych do czasu, aż kościół dorośnie do obrazu Chrystusa. (Ef 4:11-15; Dz. 20:28; 1 P 5:1-3)

 

Sąd

Wierzymy, że osąd boży spoczął na Jezusie oraz, że Bóg nie sądzi nikogo w obecnych czasach. Dzień sądu nadejdzie w przyszłości. (J5:22; 12:47-48; Dz. 17:30-31; 1 Kor. 6:2)
 

Uzdrowienie

Wierzymy, że boże uzdrowienie jest mocą bożą, uzdrawiającą chorych (na umyśle oraz w ciele). To uzdrowienie dostępne jest dla każdego człowieka. Jest ono częścią przebłagalnej ofiary, którą Chrystus poniósł na krzyżu. Wierzymy, że bożą wolą jest, by chrześcijanie usługiwali uzdrowieniem, wszystkim ludziom w każdym czasie. (Ps 103:2; Iz 53:4; Mt 8:16-17; 1 P. 2:24; J 14:12)

 

Kościół

Wierzymy, że kościół (na Ziemi) składa się ze wszystkich ludzi, w których mieszka Duch Święty oraz, że jest ciałem Chrystusa na Ziemi i że ma w Nim wzrosnąć do wymiaru pełni Chrystusowej (Rzym. 8:9; Ef. 1:23; 4:12,16)


 

Uświęcenie

Wierzymy, że Chrystus jest naszym uświęceniem i doznajemy uświęcenia, gdy przyjmujemy Go do naszego życia, że gdy wzrastamy w Chrystusie, jednocześnie wzrastamy w łasce a co za tym idzie, nieustannie wzrastamy w świętości. (1 Kr. 1:30; 1 Tes. 4:3; 2 Tes. 2:13; 1 P. 1:2; 2 P. 3:18)

 

Moc Ducha Świętego

Wierzymy, że Duch Święty daje siłę osobom wierzącym, by wiedli życie, które podoba się Bogu oraz by wykonywali dzieła Chrystusa i odpowiadali na potrzeby całej ludzkości.    (J. 14:12; 16:7-16; Dz. 1:8)
 

Upadek rodzaju ludzkiego

Wierzymy, że z powodu dobrowolnego nieposłuszeństwa Bogu, ludzka natura przestała być doskonała. (Rz. 5:12)

 

Grzech

Wierzymy, że to, co nie jest z wiary, jest grzechem i że nasz grzech został odpuszczony a nie do nas przypisany. Wierzymy, że jeśli zgrzeszymy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który oczyści nas z wszelkiej nieprawości. (Rzym. 4:8; 6:14; 14:23; 1 Jana 1:9-2:1)

 

Zbawienie

Wierzymy, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, gwarantując przebaczenie grzechów wszystkim tym, którzy w niego uwierzą. Wierzymy, że nie mamy własnej sprawiedliwości i musimy przyjąć od Boga sprawiedliwość chrystusową, jako naszą jedyną formę usprawiedliwienia. (J 3:16; RZ. 5:8; Ef. 2:8)
 

Człowiek i jego pierwotne przeznaczenie

Wierzymy, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, a jego przeznaczeniem było panowanie nad wszelkim dziełem rąk bożych. (Gen. 1:26)

 

Duchowe istoty: szatan, demony i anioły.

Wierzymy w istnienie diabła (szatana), który jest przeciwnikiem Boga i człowieka oraz w to, że istnieją duchowe istoty zwane aniołami i demonami. (1 Piotra 5:8; Mat. 8:16; Marka. 16:17; Heb. 1:7, 13-14)
 

Wieczna Trójca Święta

Wierzymy, że Bóg jest w trójcy a Ojciec, Syn i Duch Święty są sobie równi, co za tym idzie, jednakowo boscy. (1 Jana 5:7-8; Mat. 1:20-25; 2 Koryntian 13:14)
 

Misja

Wierzymy, że misją chrześcijan jest, by kochać Boga, słowami i czynem oraz kochać bliźniego postępując z nim tak, jakbyśmy chcieli, by z nami postępowano. Miłość do Boga i ludzi, powinna być demonstrowana przez czynienie uczniów Jezusa Chrystusa, zarówno w kraju, jak i na obczyźnie, posiłkując się każdą biblijną metodą. (Mat. 7:11-29; Mat. 28:18-20)